Algemene voorwaarden Tekstbureau Ton van de Laar

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘de leverancier’ en ‘de opdrachtgever’. Met ‘de leverancier’ wordt bedoeld: Tekstbureau Ton van de Laar, gevestigd te Valkenswaard en bij de Kamer van Koophandel Eindhoven geregistreerd onder nummer 61781177. Met ‘de opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die een product of dienst afneemt van Tekstbureau Ton van de Laar, of van plan is dat te doen.

Artikel 2. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de leverancier, tenzij leverancier en opdrachtgever op één of meer punten expliciet een afwijkende regeling afspreken.

Artikel 3. Oriëntatie omtrent de opdracht

1. Er zijn voor de opdrachtgever in principe geen kosten verbonden aan een offerte, aan een beknopt voorstel voor een bijdrage en/of aan een oriënterend gesprek. Wel worden door de leverancier kosten in rekening gebracht indien:

 • het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat;
 • voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt;
 • het oriënterend gesprek plaatsvindt op grote reisafstand van Valkenswaard.

De leverancier zal deze kosten van tevoren melden.

2. Indien een oriënterend gesprek door zijn lengte of door de aard van het besprokene het karakter van oriënterend gesprek verliest en overgaat in een werkbespreking, kan de leverancier kosten in rekening brengen. Hij zal dit melden op het moment dat hij dit signaleert. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, eventueel met voorstellen voor een vervolgbespreking, dan zijn daaraan kosten verbonden. De leverancier doet hem een voorstel voor een uurtarief.

Artikel 4. Offertes

1. Bij alle offertes worden de volgende punten opgenomen, voor zover van toepassing en voor zover van invloed op de prijs:

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van het product of de dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • de materialen of gegevens die de opdrachtgever zal verstrekken;
 • de wijze waarop het product of de dienst zal worden aangeleverd (papier of bestand; post, fax of e-mail);
 • eventueel de plaats waar de dienst wordt verricht (thuis of op een door de opdrachtgever te bepalen werkplek);
 • bijkomende kosten (reiskosten, telefoonkosten, kosten van aanschaf van publicaties).

2. De offerte kan bevatten:

 • een totaalprijs voor het hele project;
 • een uurloon plus een raming van het verwachte aantal te besteden uren en van de bijkomende kosten;
 • een woordtarief in plaats van een uurloon, met name voor het corrigeren, redigeren en herschrijven van teksten;

3. De offerte is altijd exclusief BTW, maar vermeldt wel het van toepassing zijnde BTW-percentage. 4. Een offerte voor een vertaling wordt slechts afgegeven na inzage in het te vertalen werk. 5. Voor werkzaamheden die ’s nachts of in de weekends worden verricht, kan een toeslag worden gevraagd. De opdrachtgever dient van tevoren wel expliciet aan te geven dat hij dit van de leverancier verlangt. Doet hij dat niet, dan gaat de offerte uit van de gebruikelijke werktijden.

Artikel 5. Voorbehoud van eigendom

1. De ideeën en de toelichting daarop die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Indien de opdrachtgever de ideeën door een ander dan de leverancier wil laten uitvoeren, kan de leverancier daarvoor een vergoeding vragen.

2. Een offerte kan vergezeld gaan van een proeve van bekwaamheid, in de vorm van bijvoorbeeld een geredigeerde tekst, een voorbeeldartikel, een proefvertaling of een model voor een brochure. Deze voorbeelden blijven eigendom van de leverancier. Als de opdrachtgever een voorbeeld wil gebruiken, kan de leverancier daarvoor een vergoeding vragen.

Artikel 6. Onderscheid tussen kosten

1. Indien geen totaalprijs voor de opdracht is overeengekomen, zal in de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten, eventueel ook kosten van derden.

2. Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere opdrachtgever, dan zal de leverancier dat melden en met de opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

Artikel 7. Geldigheid offerte

1. Elke offerte is vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevat. Is de offerte een reactie op een openbare aanbesteding, dan geldt automatisch de door de aanbestedende partij gestelde termijn. Aanvaardt de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod, dan heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Wanneer de offerte een uitsplitsing van de werkzaamheden bevat, is de leverancier niet verplicht slechts een deel van de werkzaamheden te verrichten tegen het overeenkomstige gedeelte van de prijs.

Artikel 8. Aanvaarding opdracht

1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten gelden dezelfde prijzen, levertermijnen en eisen aan het product of de dienst als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht van dezelfde opdrachtgever, tenzij leverancier en opdrachtgever iets anders overeenkomen.

2. Bij ontstentenis van een dergelijke voorlaatste opdracht leggen leverancier en opdrachtgever hun afspraken schriftelijk vast alvorens de leverancier aan de opdracht begint.

Artikel 9. Overdraagbaarheid overeenkomst

De rechten en verplichtingen die partijen uit hoofde van de overeenkomst zijn aangegaan, zijn in principe niet overdraagbaar. De leverancier kan bij de uitvoering van de opdracht een derde inschakelen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het geleverde product of de geleverde dienst. De opdrachtgever kan zijn acceptatie- en betalingsverplichtingen alleen aan een derde overdragen na toestemming van de leverancier.

Artikel 10. Bij de overeenkomst te regelen zaken

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden, indien van toepassing, afspraken gemaakt over:

 • de identiteit van de opdrachtgever voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en de identiteit van degene die tekenbevoegd is;
 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van het product of de dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • de precieze inbreng van de opdrachtgever;
 • de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en de termijn waarbinnen hij dat doet;
 • de persoon of autoriteit die het product of de dienst goedkeurt, en de tijd waarbinnen de goedkeuring wordt verleend;
 • bij interviews: de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • de wijze waarop het product of de dienst wordt aangeleverd (papier of bestand; post, fax of e-mail);
 • eventueel de plaats waar de dienst wordt verricht (thuis of op een door de opdrachtgever te bepalen werkplek);
 • de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherziening van het definitieve product of de definitieve dienst;
 • het geldende honorarium.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de kant van de leverancier.

2. Betreft de opdracht een bewerking, bekorting of vertaling van een bestaande, door de opdrachtgever verstrekte tekst, dan vrijwaart de opdrachtgever de leverancier tegen eventuele aanspraken van derden, gebaseerd op eventuele rechten van derden op deze tekst.

3. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet door hem goedgekeurde wijzigingen in het door hem geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aanspraken als gevolg van een door hem veroorzaakte te vroege of te late publicatie.

4. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever tegen claims van eventuele derden die de leverancier op eigen initiatief inschakelt bij de vervaardiging van het product of de dienst.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Wijkt de nieuwe opdracht sterk af van de oude, dan kan de leverancier een nieuwe of aanvullende offerte uitbrengen. Zonder een dergelijke offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden. Dat geldt ook voor de tijd die reeds aan de oorspronkelijke opdracht is besteed.

2. De leverancier behoudt zich het recht voor de sterk gewijzigde opdracht te weigeren. Hij kan in dat geval echter wel eisen dat de tijd die reeds aan de oorspronkelijke opdracht is besteed, wordt vergoed.

Artikel 13. Intrekking van de opdracht

Indien de opdrachtgever een opdracht tussentijds uitstelt of intrekt, is de leverancier niet verplicht producten te leveren die nog in bewerking zijn. De leverancier heeft echter wel recht op:

 • betaling voor de verrichte arbeid;
 • een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht;
 • vergoeding van de gemaakte kosten.

Hij zal de opdrachtgever daartoe een voorstel doen. Daarin is ook een regeling vervat voor de bestemming van de voor de opdracht aangeschafte materialen.

Artikel 14. Kwaliteit van het werk

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands geschreven zijn. De leverancier gebruikt de spelling van de Spellingwijzer Onze Taal (in de wandeling het Witte Boekje), tenzij vooraf schriftelijk een andere spelling wordt overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

1. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

2. De leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt.

Artikel 16. Eigendommen van de opdrachtgever

1. De leverancier verplicht zich de zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, met dezelfde zorg te bewaren, te gebruiken en te bewerken als waren het zijn eigen zaken.

2. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 17. Urenverantwoording

De leverancier verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden. De opdrachtgever kan deze op verzoek inzien, maar niet indien voor de werkzaamheden een vast bedrag was overeengekomen.

Artikel 18. Afwijkingen van de begroting

1. Wanneer de opdracht aanzienlijk meer tijd vergt dan was begroot, zal de leverancier dit onverwijld melden. Is de tijdsoverschrijding te wijten aan een verkeerde voorstelling van zaken aan de zijde van de opdrachtgever, dan is deze gehouden de extra bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief.

2. Ook wanneer de opdracht aanzienlijk minder tijd vergt dan was begroot, zal de leverancier dit onverwijld melden. Als voor het product of de dienst een vaste prijs was overeengekomen, zal hij na een dergelijke melding een lager bedrag in rekening brengen.

3. Ook een aanzienlijke afwijking in reiskosten, telefoonkosten, porti en soortgelijke kosten zal de leverancier onverwijld melden.

Artikel 19. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan de leverancier het volledige overeengekomen bedrag in rekening brengen, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen, dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 20. Leveringstermijn

1. De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

2. De leverancier verplicht zich binnen de overeengekomen termijn het afgesproken product of dienst te leveren. Blijkt de overeengekomen termijn niet haalbaar, dan is de leverancier verplicht de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. In overleg met de opdrachtgever streeft hij naar een haalbare en acceptabele oplossing.

Artikel 21. Overmacht

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de leverancier ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

2. In geval van overmacht om een van deze redenen zal de leverancier of diens vertegenwoordiger daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Over dat deel van het product of de dienst dat al gereed is, kan nader worden onderhandeld.

3. De leverancier is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of de telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 22. Aflevering

De aflevering vindt plaats op de overeengekomen wijze (papier of bestand; post of e-mail). Verzoekt de opdrachtgever om een andere wijze van levering (bijvoorbeeld aangetekende in plaats van gewone verzending), dan zijn de meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 23. Acceptatie door opdrachtgever

1. Producten of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 8 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen, zoals voor periodieken, geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende periodiek. Een eventueel tegenbericht moet vóór die termijn zijn gegeven.

2. Wanneer een geleverde tekst onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van de opdrachtgever, kan deze de tekst niet op die gronden weigeren.

Artikel 24. Herstel van gebreken

1. Indien de levering een tekst betreft, is een eenmalige eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever in de prijs inbegrepen. Dat geldt ook voor andere leveringen dan een tekst, tenzij expliciet een andere regeling wordt overeengekomen. Als eenmalige eenvoudige herziening geldt: het herstel van fouten, een andere volgorde in de tekst en toevoeging of weglating van enkele onderdelen.

2. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht of een geheel nieuw artikel zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

3. Wanneer een geleverde tekst onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van de opdrachtgever, hanteert de leverancier voor het herstel daarvan hetzelfde (uur)tarief als voor de oorspronkelijke opdracht.

Artikel 25. Auteursrecht

De leverancier geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over eventueel ander gebruik kan een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Het betreft hier uitsluitend door de leverancier vervaardigde teksten en vertalingen. Wanneer de factuur is voldaan, legt de leverancier geen claims meer op:

 • bewerkingen en bekortingen van teksten van derden;
 • registers, inhoudsopgaven en vergelijkbare overzichten.

Artikel 26. Hergebruik door de leverancier

1. De leverancier behoudt het recht de bijdrage waarvan het auteursrecht bij hem berust, elders te verkopen of te publiceren, voor zover daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie wordt aangedaan.

2. De leverancier mag de bijdrage na de publicatie door de opdrachtgever voor propagandadoeleinden op zijn websites publiceren. Deze mogelijkheid kan overigens in de overeenkomst worden uitgesloten. De leverancier zal een dergelijk gebruik van zijn bijdrage van tevoren aan de opdrachtgever melden. Om redenen van privacy kan de leverancier in overleg met de opdrachtgever gegevens die te herleiden zijn op bepaalde personen anonimiseren. Betreft het een interview, dan zal de leverancier van tevoren de toestemming van de geïnterviewde vragen.

Artikel 27. Hergebruik door de opdrachtgever

1. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw wenst te publiceren in dezelfde of vergelijkbare vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.

2. Indien de leverancier voor deze hernieuwde publicatie extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten (daarvan) bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 28. Hergebruik in strijd met de afspraken

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, door de opdrachtgever of door derden, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van ten minste drie maal het overeengekomen honorarium. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt in ieder geval verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage. Bij dergelijk gebruik door de opdrachtgever is de leverancier gerechtigd lopende verplichtingen op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 29. Naamsvermelding

Bij auteursrechtelijk beschermde werken dient de opdrachtgever bij publicatie de naam van de leverancier als auteur of vertaler te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 30. Verminking van de tekst

Indien de opdrachtgever de geleverde bijdrage ingrijpend wijzigt en de leverancier niet akkoord kan gaan met deze wijziging, kan deze laatste op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Deze schadevergoeding zal in het algemeen gelijk zijn aan het restant van het overeengekomen honorarium.

Artikel 31. Rechten voortvloeiend uit de Auteurswet

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of eisen van rectificatie.

Artikel 32. Levering van ideeën

Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient deze laatste aan de leverancier een nader overeengekomen redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor de vaststelling van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 33. Betalingsverplichting opdrachtgever

1. De betalingsverplichting voor een product of dienst geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. De leverancier kan met de opdrachtgever een andere regeling overeenkomen.

2. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 34. De factuur

De leverancier verzendt altijd een factuur, tenzij een andere regeling overeengekomen wordt (bijvoorbeeld een vast bedrag, dat op vaste tijdstippen wordt betaald). De factuur mag per post of per e-mail worden verstuurd.

Artikel 35. Bezwaar tegen de factuur

1. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur van de leverancier, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te laten weten. Na dat tijdstip is hij verplicht de factuur te voldoen.

2. De opdrachtgever kan de factuur niet weigeren op grond van gebreken aan een geleverd product of geleverde dienst die zijn terug te voeren op door hem verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 36. Betalingstermijn

1. De betalingstermijn is 21 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf een andere termijn is afgesproken.

2. Wordt deze termijn overschreden, dan is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling van de zijde van de leverancier nodig is.

3. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de leverancier hem een rente van 2 procent cumulatief in rekening brengen voor elke maand of gedeelte van een maand dat (die) hij in gebreke blijft.

4. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

Artikel 37. Opschorting verplichtingen

1. Wanneer de leverancier een ingebrekestelling wegens niet-tijdige betaling heeft verzonden, is hij niet langer verplicht afgesproken producten of diensten te leveren. De kosten die voor die producten of diensten zijn gemaakt, kunnen echter wel op de opdrachtgever worden verhaald.

2. De leverancier is evenmin verplicht afgesproken producten of diensten te leveren wanneer de opdrachtgever anderszins zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, dan wel bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. Ook in deze gevallen kunnen gemaakte kosten op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 38. Retentierecht

Wanneer de leverancier goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de leverancier heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op de bewuste goederen. Dit geldt alleen niet als de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 39. Incasso

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van € 100,–, alles exclusief omzetbelasting. De kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de leverancier heeft aangekondigd maatregelen te gaan treffen om het verschuldigde bedrag te incasseren.

Artikel 40. Geschillen

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst getracht worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de bevoegde Nederlandse rechter in het rayon waarin de leverancier is gevestigd, de aangewezen geschillenrechter. Wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd, kan een rechter worden aangewezen in het land waarin de opdrachtgever is gevestigd.

 

Appendix 1

Gegevensbeschermingsbeleid

Door tekstbureau Ton van de Laar ontvangen of verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de normale bedrijfsvoering van het bedrijf.

Gegevens van klanten en relaties worden nooit zonder toestemming verstrekt aan derden.

Klanten en relaties kunnen te allen tijde opdracht geven hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen of aanpassen. Aan een dergelijk verzoek zal Tekstbureau Ton van de Laar in principe gehoor geven.

Gegevens worden bewaard op een computer die real-time beschermd wordt door middel van virus- en mallwarebescherming. Back-ups worden geplaatst op een beveiligde plek in de cloud.

Appendix 2

Register van verwerkingsactiviteiten

Verwerkingsregister